Vedtægter for lokalhistorisk forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb Sogne

1.  Foreningens navn er: Lokalhistorisk forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb sogne.

2.  Foreningens formål er gennem møder, publikationer og arrangementer af forskellig art, at udbrede kendskab til og forståelse for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier samt at drive det lokalhistoriske arkiv. Foreningen kan desuden virke for udbygning af samarbejdet mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

3.  Som medlem kan optages alle interesserede.
Husstande, foreninger, institutioner og virksomheder optages med rettigheder svarende til ét medlemskab og én stemmeret.

4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes med 2 ugers varsel via hjemmesiden, via Facebook  og via medlemsbladet eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om arkivets og foreningens aktiviteter, situation og planer

3. Regnskabets aflæggelse

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. Valg
Til foreningen:
    a. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år
   b. Valg af 1 suppleant
   c. Valg af revisor og revisorsuppleant
Til Godthåb Hammerværk:
   d. Valg af 1 henholdsvis 2 medlemmer til Godthåb Hammerværks bestyrelse hvert andet år
   e. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
   f. Valg af 1 revisor
Alle valg er gældende for 2 år ad gangen

6. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter at ønsket er modtaget af bestyrelsen og indkaldelse med motivering for dens afholdelse.

6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.  Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Arkivlederen og de to suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Der føres protokol over møderne.

8.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kasserer i forening.

9.  Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for en betryggende anbringelse af foreningens midler.
Foreningens formue skal så vidt muligt anbringes, så den er rentebærende. Foreningens formue kan udelukkende anbringes som indestående i pengeinstitut, i obligationer, i statsobligationer eller i investeringsforeninger.

10.  Det lokalhistoriske arkiv drives af foreningen.
Arkivets arbejdsområde dækker de tre sogne: Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb.
Foreningens bestyrelse udgør arkivets daglige ledelse, udpeger arkivlederen og bærer sammen med denne ansvaret for arkivet: at samlingerne opbevares betryggende, registreringen sker i overens-stemmelse med S.L.A.’s regler og er offentlig tilgængelige ved arkivets faste åbningstider. Tilgængelighedsreglerne – såvel lovgivningsmæssige som private – skal respekteres.

11. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres, bortset fra de arkivfonde der beror i arkivet under betegnelsen ”I depot”.

12. Som medarbejder i arkivet kan inddrages ethvert medlem, som ønsker det.

13.  Opløsning af foreningen kan ske med almindeligt flertal ved 2 på hinanden med mindst 2 ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.
a) I tilfælde af opløsning påhviler det den siddende bestyrelse at træffe aftale med Aalborg Stadsarkiv om de fremtidige forhold i arkivet, herunder opbevaring af arkivets samlinger og registraturer
b) En eventuel aftale om flytning af arkivfondene skal respektere registreringsbemærkninger, hvorefter flytning af arkivfonde ”I depot” ikke kan finde sted uden giverens tilladelse.
Foreningens eventuelle formue skal forblive i foreningens område og anvendes efter bestyrelsens beslutning til kulturhistoriske eller andre kulturelle formål

Vedtaget på generalforsamlingen d. 27. april 2022

0
0
0
s2sdefault