Skifte efter Anne Laursdatter i Leere - 1785

LAV: G141-85
 
(fol 120b)

Anno 1785 den 10 Marts som rætt Tægt og 30 Dagen effter Gaardmanden Jacob Andersen i Leere, Hands ved Døden den 8 Februarii sidst afgangne Hustrue Anne Laursdatter, indfandt sig udi Stærvboet i bemeldte Leere, paa Herskabet Høÿ Velbaarne Her Cammerherre Rosenkrantz Levetzau, Herre til Stamhuuset Restrup p:p: Hands Vegne, og i Commission af sin Principal Velædle Her Forvalter Hass Envold Wraae fra bemeldte Restrup og med sig havde 2de uvillige Vidner og Wurderings Mænd, Nemlig Christen Christophersen Gaardmand og Søren Jensen Huusmand begge af Leere, for at begÿnde Een lovlig Registrerings og vurderings Forretning effter bemeldte afdøde, til videre paafølgende Lovlig Skiftes fremme og deeling imellem Enckemanden bemeldte Jacob Andersen, og Hands med den afdøde i Egteskab sammenavlede Børn, som ere: 1. Een Søn Anders 18 aar gl. 2. Een Søn Laurs 10 aar gl. 3. Een Søn Niels 7 aar gl. 4. Een Søn Jens 3 aar gl. 5. Een Søn Peder 16 Ugger gl. Enckemanden paatog sig icke alleene at observere sin Egen, men endog at iagttage sine umÿndige Børns Lovlige Rætt under dette Skifte ialle maader, og blev da forrættet som følger:

I Stuen
1 gl. fuer Bord paa aaben foed 2 mk., 1 gl. Do. forsæde 12 sk., 1 Bøge Stoel med Halm Bund og 1 Hÿnde 8 sk., 1 Dito stoel med Do. Bund uden Hÿnde 6 sk., 1 Fuer Jernbunden Kiste med Hengsler Laas og Nøgel 2 rd., 1 liden fuer Kiste med Hengsler 3 mk., 3 stk. fuer Hÿldefiel 12 sk., 1 gl. fuer Sængestæd 1 mk. - Derpaa fandtes: 1 Blaae og hviid striberet olmerdugs overdÿne 2 mk., 1 graae og hviid striberet Vadmels Underdÿne 3 mk., 1 rød og hviid stribet olmerdugs Hovedpude 1 mk. 8 sk., 1 blaargarns Lagen 1 mk., 1 Blaae Ulden Tøjes Omheng med Kappe 2 mk. - Paa Et faststaaende Sængestæd: 1 blaae og hviid stribet olmerdugs overdÿne 1 rd. 2 mk., 1 hviid Vadmels Underdÿne 1 rd., 1 Dito Dito Underdÿne 1 rd., 1 grøn, hviid og blaae stribet Hovedpude med blaae og hviid tavleret overtræk 12 sk., 2 rød og hviidstribet olmerdugs Hovedpuder 3 mk., 1 blaargarns Lagen 1 mk. 8 sk. - Paa 1 Dito Sængestæd: 1 grøn og hviidstribet Olmerdugs overdÿne 4 mk., 1 graae og hviidstribet Vadmels Udnerdÿne 3 mk., i blaae og hviidstribet Olmerdugs Hoved Pude, samt Een Lærreds Dito 1 mk. 8 sk. (fol 121) 1 Blaargarns Lagen 1 mk., 1 blaae og hviid Steen Kruus med Tinn Laag 1 mk., 1 Dito Steen Fad 4 sk. - den afdødes Liv og Gangklæder: 1 gl. Bruun Vadmels Skiørt 2 mk., 1 sort Stoffes Kioel 2 rd., 1 bruun, blaae, rød og hviid stribet Skiørt 4 mk., 1 Grøn Ulden Damaskes Trøje 1 rd. 2 mk., 1 Bruun Dantzig Tøÿes Skiørt 3 mk., 1 Bruun rød og hviid striberet Skiørt 4 mk., 1 sort Vadmels Skiørt 1 mk. 8 sk., 1 blaae Stoffes Trøÿe 4 mk., 1 sort Dantzig Tøÿes Trøÿe 2 mk., 1 Bruun Vadmels Dito 12 sk., 1 rød Bunden Nattrøÿe 12 sk., 1 gl. Cartuuns Kaabe 8 sk., 8 stk. Hørgarns Liner á 2 sk. 1 mk., 1 Serviette 6 sk., 2 stk. fiirhiørnet Hørgarns Halsklæder 8 sk., 1 trehiørnet Kniplings Dito 4 sk., 2 par Hørgarns Halværmer 6 sk., 1 blaae Siets Damaskes Hue med Een guld tredse og røde silke Baand 1 mk., 1 Grøn Dito med Dito Baand 12 sk., 1 sort Mentsheslers Hue 1 mk., 1 Dito fløÿels Pandpude 6 sk., 1 blaae tavleret forklæde 1 mk., 1 pr. sorte Uldne Strømper 6 sk., 1 par Fruentimmer Skoe med Methal spender 2 mk., 5 stk. Diferente Særker á 12 sk. 3 mk. 12 sk.
 
I den anden Stue:
1 Fuer Bord paa aaben foed 2 mk., 1 blaae og hviid stribet Dÿne Vaar 8 sk., 1 rød og hviid stribet olmerdugs overdÿne 2 mk., 1 hvid Vadmels Underdÿne 1 mk. 8 sk., 1 blaae og hviidstribet Olmerdugs Hovedpude 8 sk., 1 blaargarns Lagen 12 sk., 2 stk. halv fuer Sængestæder 8 sk., 1 mangelfiæl og træe 4 sk., 1 fuer Bøtte med Laag 4 sk., 1 Dito Bøtte uden Laag 4 sk., 1 Halm flatte 4 sk. 1 gl. Eege øll Tønde 10 sk. (er) 14 sk., 1 Eeg øll Tønde 8 sk. 1 spaand Sold 6 sk. (er) 14 sk., 1 Loft Stiie 4 sk..
 
Paa Loftet:
3 stk. Høeleer med Drag 1 rd., 2 stk. Høeleer uden Drag 1 mk. 2 stk Spinde Rocker og 1 Haspe Træe 3 mk., 1 gl. ost Hæcke 1 sk. 3 stk. Halm Løbe 2 sk. (er) 4 mk. 3 sk.
 
I Fremmerset:
1 Kaabber Kiedel i Grue paa Een halv Tøndes Rum 2 rd., 1 Jern Ildklemme og 1 Dito Rist 1 mk.,
1 Liden Jern Grÿde ubrugelig 2 sk., 2 furr Stripper 12 sk., 1 Eege Kaer 1 mk. (er) 1 mk. 12 sk., 1 Liden Fuer Øse 1 sk., 1 sort Leer Grÿde 2 sk, (er) 3 sk., 2 stk. røde steen Kouser 3 sk., 1 Lidet fuer Bær Kar 3 sk. (er) 6 sk.
 
I Gaarden:
1 Gl. Beslagen Vogn med tilhørende Drættetøi, samt 2 Agestoele 6 rd., 1 gl. Træe Vogn med Dito Behør 2 rd., 1 Gl. Dito med Dito 2 rd., 1 Eege Slæde 4 mk., 1 Ploug med Behør 1 rd. 2 mk. (er) 2 rd., 3 Harver med Krog og Hammel 3 mk., 1 Hiulbørre 1 mk., 1 Jern fork 6 sk. (er) 1 mk. 6 sk., 2 Jern Grebe og 1 skoed Dito 2 mk. 8 sk., 3 stk. Jern gravspader 3 mk. 2 stk. Lÿngleer paa Drag 4 mk., (er) 1 rd. 1 mk., 1 Jern Øxe samt 1 Hammer og Knibtang 2 mk., 1 Tællestoel og 1 Baandkniv 1 mk., 1 Naver og 1 Spigerboere med Skaft 4 sk., 3 stk. Skovle 6 sk., 1 Skiærkiste med Kniv 2 mk. (er) 2 mk. 6 sk., 2 stk. tiærekar 4 sk., 1 slibesteen og 1 Lidet fuer Kar 8 sk., 5 stk. Korn Sæcker 3 mk. 12 sk. (er) 4 mk. 8 sk., 1 Gl. Saug 8 sk., 1 Nÿdir? 2 sk., 1 Tapstoel 3 sk. (er) 13 sk.
 
Creature, Bæster:
1 sort Hæst 8 aar gl. 16 rd., 1 sort Dito 14 aar gl. 10 rd., 1 bruun Dito 12 aar gl. 4 rd., 1 sort Hoppe 7 aar gl. 16 rd., 1 sort Dito 15 aar gl. 4 rd., 1 sort Hæstplag 2 aar 8 rd.
 
Kiør:
1 Blakbroged Koe med Kalv 8 aar gl. 8 rd., 1 sort hielmed Dito 6 aar gl. 7 rd., 1 hviid broged Koe 4 aar gl. 7 rd., 1 sort hielmed Stud Kalv 1 aar gl. 2 rd.
 
Sviin:
1 hviid Søesviin 2 rd.
 
Faar:
14 stk. gl. Faar á stk. 3 mk. (er) 7 rd., 1 Gimmer og 1 Vædderlam 4 mk. (fol 121b)
 
Videre end allerede anførdt er, forefandtes icke, og paa tilspørgsel erklærede samtlige icke at vide videre som Stervboen til Indtægt kand blive at beregne og effter paaraab meldte sig ingen, endten med videre at anmelde til Indtægt, eller med noget til Erindring imod den anførdte Indtægt i nogen, aldtsaa bliver Stervboens Indstægts Summa 134 rd. 1 sk.
Hvad det ved Gaarden forefundne Korn og Foeder var angaaende, da kunde samme icke ansees at være videre end næppe tilstræckelig til føde og Sæd, samt øvrige Udgiffter ved Gaarden til Et andet Aars Avl igien kand opnaaes.
Hernæst bliver da Stærvboens Udgifft og Besværing at anføre saaleedes:
1) Blev effterseet Gaardens Bÿgninger, som befandtes at være gandske Brøstfældig og vil behøve til nogenlunde forsvarlig istandsættelse saaledes:
a) Raalings Huuset bestaaende af 9 Bindinger, og vil behøve til Reparation
9 Bind á 2 rd. er i aldt                                                                              18 rd.
b) Laden 13 Bind á 8 mk. er                                                                       17 rd. 2 mk.
c) Stald og Hackelses Huus samt Høelade 12 Fag á 1 rd. er                             12 rd.
d) Vognhuus, Faarestien og Fæehuus 9 Fag á 2 mk. er                                     3 rd.
 
2) Til Gaaardens Besætning vil udfordres saaledes:
a) 6 Drættefærdige Bæster, som efter Tiidernes nu værende
Beskaffenhed icke kand anskaffes ringere end stk. 16 rd. er                             96 rd.
b) 1 Beslagen Vogn med ald sin tilbehør                                                        20 rd.
c) 1 Træe Dito med Behør                                                                          12 rd.
d) 1 Ploug med behør                                                                                  4 rd.
e) 2de Harver med Krog og Hammel                                                                1 rd.
 
3) Angav Enkemanden at være bortskÿldig til Een og anden, som Hand
nu icke saa nøje kand Erindre, men angav at være ongefæhr                              30 rd.
Ligeledes angav Enkemanden at den afdødes Begravelse havde kosted
Ham 10 rd. hvorimod Hand ventede sit Begravelse ligeldes af Stervboet
i sin Tiid                                                                                                   10 rd.
 
videre vidste Enckemanden icke at angive, som Stervboet til Udgifft bør
anføres, uden hvad Kongelige Skatter er angaaende, som Hand er sit Høÿe
Herskab skÿldig, og som ongefæhr beløber i aldt                                                8 rd.
 
Skiffte Rætten lÿdelig paaraabte 3de sinde, om nogen var tilstæde, som havde
videre at anmelde, eller noget imod den anførdte Udgifft at Erindre, men
ingen meldte sig, aldtsaa bliver Stervboets Udgift den Summa                           231 rd. 2 mk.
Naar nu Stervboens Indtægt                                                                       134 rd. 1 sk.
 
Bliver Ballanceret med forestaaende Udgifft, overstiger Udgifften Indtægten
den Summa                                                                                              97 rd. 1 mk.15 sk.
 
Hvoraf tÿdelig Erfahres at intet Kand blive til Arv, men Høÿe Herskabet bliver først Prioriteret udi de Registrerde Effecter, og for det manglende beholder Regress til Enckemanden, for saavidt samme eÿ tilstræcke Kand. Encke Manden dernæst var begiærende, at Skiffte Rætten uden Auction eller vidre Behandling, ville overlade Ham den nu Registrerede Boe, til frie Despensation og raadighed paa lovlig Maade, da Hand forsikrede at tilfredsstille Høÿe (fol 122) Herskabet saavel for den Gaarden paasadte Brÿstfæld, som den derved manglende Besætning samt øvrigt som De hos Hannem kand have at fordre i Navnlige Maader, ligeledes forsikrede Enckemanden at give sine smaae og u-opdragne Børn, Een goed og Christelig opdragelse, samt tilstræckelig at forsÿne Dem med Klæde og føde, og lade Dennem oplære udi Deres Børne Lærdom, aldt saaledes som Hand for Gud og Øvrigheden vil ansvare og bekiendt være og iligemaade forsikrede Tiid efter anden at betale Enhver hvad De udi dette Stervboe Lovmæssig kand have at fordre, saavelsom og at betale Vedkommende dette Skiftes Bekostning og saaledes at holde Høÿe Herskabet og denne Skiffte Rætt Anger og Kravesløs for hver Mands Tiltale, samt for aldt hvad af dette Skiffte Baade nu og i Tiiden kand Dependere, og saaledes forventede Enckemanden sin giordte Begiæring Biefaldt.
Skifte Rætten som med Enckemandens giordte tilbudde, saavel paa Høÿe Herskabets som De umÿndiges Vegne fandt sig betrÿgget, naar samme i sin Tiid kand blive holdt og effterlevet, og paa Grund af samme, overloed Ham Boen til frie Raadighed og videre afbetiening paa lovlig maade, og dernæst bevilgede Skifftets slutning, som saaledes herved er sluttet og tilendebragt, samt med Vedkommendes underskrifft bekræfftet. Datum Skiffte Stædet ut supra.
 
Paa Herskabets Høÿ Velbaarne Her. Cammerherre Rosenkrantz Levetzaus Vegne, og i Commission af sin Principal Vedædle Hr. Forvalter Hass paa Restrup, E Wraae
Paa Egne og mine umÿndige Børns Vegne som Formÿnder. Enckemanden Jacob J:A:S: Andersen
 
Som overværende Vitterligheds Vidner og vurderings Mænd ved denne Forrætning underskriver, Christen Christophersen, Søren S:J:S: Jensen, begge af Leere.
0
0
0
s2sdefault