Indberetning om Ellidshøj-Svenstrup præsteembede v. præsten Jacob Madsen

Viborg Siftsbog 
   
 Fol. 52
Elledshøÿ Sogen
med sin Annex
Svendstrup
Hornum Herret, Elledshøÿ Sogen med sin Annex Svendstrup

Pastore a tempore Reformationis
I Pastore a tempore Reformationis
Saa Viit fornemmes kand ere disse effter skrevne
1. Hr. Jens Barck
2. Hr. Christen
3. Hr. Mads
4. Hr. Hendrich Jensøn, blef afsat fra Embedet
5. Hr. Peder Curi
6. Hr. Oluf Hofman lever endnu  remotus
7. Hr. Mogens Gudisøn lever endnu promotus
8. Hr. Jacob Madsøn, som endnu bekommer Embedet
9. Hr. Friederich Block
10.  Hr. Adam Levin Bloch den forige Præstes Søn vi vi t 1746
II Decimantes
II
Decimantes
Udi disse Sogner haver der Væred Decimantes smaa og store sammen beregnede udi Elleshøÿ Sogen 20 udi Svendstrup Sogen 27, tilsammen 47 (fol 53) forbemældte mine Sogners Hartkorn bedrager sig effter
Matriculen /:Præstegaarden uberegnet:/
Elleshøÿ Sogen                     54 Tdr. 6 sk. 3 fk.
Svendstrup Sogen              158 Td.  2 sk. 2 fk. 2 al.
Er tilsammen                       213 Td.  1 sk. 2 fk. 2 al.
 
Hvorfra tages Maalningen af
Vester Mølle                       7 Tdr. 7 skp.3 fk.
Øster Mølle                         2 Tdr.            1 fk.
Ridemands Mølle                 8 Tdr. 4 skp.
Tilsammen                        25 Tdr. 4 skp.
Bliver saa igien det Hartkorn hvoraf tiendis 137 Tdr. 5 sk. 2 fk.2 sl. Hvilket giør /:naar 8 tdr. regnes for en gaard:/ 23 Gaarde
 
Korn Tienden effter Kircke tiendens Taxt beløber sig i disse Sogne tilsammen 25 tdr. Hartkorn.
 
Dog kand Vel
Bekommis noget meere, naar Afgrøden er god og Sognene Vel ved Magt.
Qvægtienden kand Jeg eÿ regne Høÿere end 4 mk. Danske, som de selger bort moxen alle Lam naar de advaris om Tienden.
Smaa Tienden kand Jeg eÿ regne høÿere end 24 sk.
III 
Reditus 
festivales
III Reditus festivales
1. Offeret til de 3 store Hæÿtider kand Være tilsammen ungefærlig 16 Sldr.
Uvisse Offer kand beløbe sig pl. m. 2 Dr.
2. Til Sct. Hans Rente gives en Ost af hver Heel og half Gaard effter Leÿlighed.
3. Juule Rente er her ikke i Brug
4. For Paaske Rente som bestaar af Eg og Kage hafver min Formand bekommet 1 Skp. Rug af (fol 54) een heel Gaard 1 Skp. Biug af een half Gaard, hvilket Jeg endnu aarligen nÿder hos de fledste, af de Fattige faar Jeg intet.
IV 
Ædificia  
IV Ædificia
1) Præstegaarden
a) Præstegaarden er fri at deraf eÿ gives Skat eller anden udgift, som af Bøndergaarde.
b) Dens Capasite i Grunden er udi Længden 210 alen, i breden 71 alen, Kaalhaver her i med beregnet, som ligger i Gaardens Sÿnder Ende.
Marcken bestaar af 10 Vange, som ligger iblant Bøndernis.
      1) Den nest Synder Bÿen            4 Agre 4 Blocke
      2) Kiempestue Vang                   4 Agre 
      3) Ved Anderup Marck                5 Agre
      4) Roesdals Vangen                    5 Agre
Udi  5) Sÿnden Ting Veÿen                5 Agre
       6) Ertebierge Vang                    7 Agre
       7) Aarsgiøde paa Tøffting           8 Smaa Agre
       8) Sæerdals Vang                      5 Agre
       9) Borredals Vang                    5 Agre 2 Høÿe Blocke paa Backen
     10)Kirkebaks Vang                      6 Agre 2 Blocke
Sæden kan ungefæhr være som den er Drÿg og Aarsgiøden stor til bÿg 7 Tdr. Ruug 8 Tdr. And. 16 Tdr.
Enge til Præstegaarden er 19 hvorpaa kand avles 15 læs Høe.
3) Prstegaardens Taxt i Matriculen er 5 td. 6 skp. 2 fk. 2 al.
4) Præstegaarden forrentis aarligen med 6 Rd. – Præstegaardens Huuse som er

Østerlængden /:faarestie, Hestestald, Fæehuus:/ 14 Bindinger á 3 mk.er 10 Dr. 2 mk.

Sÿnderlængden /:Vognskiul, Hestestald, Fæehuus:/ 19 Bindinger á 24 sk. Er 7 Dr. 8 sk. 

Vester Længden :/Kornlade:/ 10 Bindinger á 5 mk. Er 12 Dr. 2 mk. Nørre Længden :/Vaaning,
Brÿggers, Høelade:/ 30 Bindinger á 2 Dr. Paa denne længdis Nordre side er een qvist 3 Bindinger á 2 Dr. Er 66 Dr.
Er saa Summen   96 Dr. 8 sk. (fol 55)
 
 
c) Inventarium er her icke.
d) Eÿ heller Huuse som Præstegaarden tilhør.
e) Annex Gaarden ligger i Svendstrup Sogen, og Skattes som andet Bøndergods.
Dens Capasite i Grunden er udi: Lengden 105 Alen, Breden 104 Alen.
Sønden Isteralengen er en Kaalhave 24 Alen lang 18 Alen bred
Bÿgningen bestaar af 2 Huuse
Sønder længden /:Laden:/ 9 Bindinger
Vester længden /:Fæehuus:/ 6 Bindinger
Agrene ligger imellem de andris udi de 10 Aarsgiøder
    1) Skov Vangen                                 2 agre 4 Blocke
    2) Langaggers Vang                           2 agre 2 Blocke
    3 Vidals Vang                                    1 ager 3 Blocke
    4 Dÿbdals Vang                                 2 agre 1 Block
    5) Suderdams Vang                           2 agre en Block, liden Toft
 Udi  6) Sletkøÿs Vang                           2 agre
   7) Ørekøÿs Vang                                1 ager, 1 Block
   8) Kircke Vang                                   2 Agre
   9) Gammel Tofts Vang                      2 agre
   10) Vestertofts Vang                          2 agre, 2 Blocke
Sæden kand ungefærlig Være, Bÿg 4½ tdr., Rug  6 tdr., And. 10 tdr.
Annex Gaardens Enge ligge iblant de andre i Svendstrup Kiær, og kand bierges aarligen 4 Læs Høe.
Herligheden hører Præsten til og gives 6 Dr i Arbeÿds Penge aarligen.

Landgilden nÿder hand aarligen til Præsten Rug 10 skp., Bÿg 12 skp., And. 20 skp.

Deres taxt i Matriculen er 4 Tdr. 3 fk. 1 alb.

Inventarium er der icke. (fol 56)

Beneficia  
V Beneficia
1) Mensalia                                            ingen
2) Auctarium Stipendii                             ingen
3) Legata                                               ingen
4) Afgift af Sædegaarden                        ingen
5) Ildebrend biærger Jeg fælles med andre Bÿemænd i Heeden, Olden er her icke
 
VI
Gravamina
VI Gravamina
1) Ingen Pension giver Jeg til nogen Encke
2) Eÿ heller til andre
3) Decimantes formindskis om eÿ i tallet dog i dennes Duelighed, thi her laa en stor deel i Aar af Jorden udÿrcket.
4) Høebieringen og Græsningen er temmelig.
5) For Kaldets Ringhed udav høÿloflig Ihukommelse C4 lagt Præsten udi Elledshøÿ Svendstrup Kirchetiende til effter Hans Maÿte Brevs indhold dat. Kiøbenhafn d. 18 Junii 1632 hvilcket siden af Vor itzige allernaadigst arve Herre og Konge C5 er confirmered, confirma-tionen Kiøbenhafn d. 12. janvarii Ao. 1680, Men Baronesse Sophia Amalia Lindenow for Kort tid siden hendød bemægtigede sig den alligevel, og fordi det falt mig fattige Mand for besværlig at forsøge noget med Lov og Ret imod den mig Var formægtig haver Jeg Eiet og lidt forventendes dog eengang naar Leÿlighed kand gives at andrage det allerunderdanigst for min Allernaadigste Arve Herre om naadig restitution.
6) Med Smaa Tienden ere Sogne Folkene saa fortrædne, at de intet Vil give mig foregegivendis det eÿ haver Været Brugeligt.
VII 
Hospitia Pauperum 
& Schold publiell
VII  Hospitia Pauperum & Schold publiell
ingen.
VIII Documenta
publica
VIII Documenta public
Hans Salig og Høÿloflig Ihukommelse Christiani 4ti Benaadings Bref at Præsten til Elleshøÿ og Svendstrup Sogner skal nÿde halfparten af allernaad. Konge Tiende i Svendstrup Sogen samt Voris allernaadigste Konges Kong Christian den femtes allernaad. Confirmation der paa findes indført pag. (ikke nævnt)
Elleshøÿ den (dato ikke nævnt) Sept. 1690, Jacob Madsen Sogne Præst til Elleshøi Svenstrop Sogne
Substitution
til Elletzhøÿ og Svenstrup Sogner
Reditus Frumentarii
I  Reditus Frumentarii
Udi disse Sogner haver Degne Traver eÿ Været endnu i brug, Udi Svenstrup Sogen nÿder ieg af hver Gaard for bede og og Freds Klocken at ringe 4 sk., og udi begge Sogner 1 Skp. Rug af hver Gaard som kand beløbe sig 5 Tdr. 2 Skp.
 II 
Reditus Festivales.             
II Reditus Festivales.
1) Offeret til de Store Høÿtider kand beløbe sig aarligen i begge
    sognerne 4 Sldr. 1 mk.
    Uvisse Offer 3 mk.
2) St. Hans dags Rente af hver gaard en liden ost
3) Paaske Renten er aarligen en liden Kage og 10 Eg af
   hver Gaard.
III
Ædificia  
III Ædificia
Degne Boligen bestaar udi 7 Binding Huus 17½ alen lang de 3 Bindinger brugis til Stue, de andre 3 til Brÿggers, det eene aflegge et læs Korn eller Høe udi. (fol 58)
Til Samme Huus ligger en liden Block eller Agger, som kand besaais med 1½ Skp. Biug, og ligger udi en anden Mands Toft, som eÿ Vil holde den i Heigne hvorfor Jeg eÿ kand føre nogen Sæd deri.
Kaalhaven udi Breden 6 Alen, Længden 12 Alen
IV
Beneficia 
IV Beneficia 
Veed Jeg ingen Videre at sige af end den Ringe indkomst, Som Jeg endnu nÿder.

Gravamina
V  Gravamina
Giver Jeg aarligen Pension til Aalborg Skole 2 Tdr. Biug og derforuden Svare til Skatter lige med den allerrigeste paa indkomster, til med haver Jeg eÿ saa meget Ildebrand ieg kand bruge, uden Jeg skal biærge det i andris Hæde, icke heller ager eller Eng undtagen det som tilforn er omrørt.
 
Svenstrup d. 1 7bris Anno 1690, Gudi Christensen m.m.
 
Til Vitterlighed, Jacob Madtzøn
 
0
0
0
s2sdefault