Præsteoversigt

Fra mappen "Svenstrup – Ellidshøj Præsteembede" (Ks. K9-5)

Dette dokument er blevet til efter opfordring fra biskoppen i Viborg stift, hvorunder Ellidshøj-Svenstrup sogne hørte. Dokumentet indeholder navnene på samtlige præster i perioden 1680 og frem til 1905. Udover navnene på præsterne er deres hustruer og børn også nævnt


 

Første Afdeling: A. Pagn. 1 – Præsterække.
Første Afdeling
A: Efter Opfordring af høÿærværdige Biskop Rottbøll i Viborg indsendte daværende Præst i Ellitzhøÿ, Christen Schalesin i Aaret 1777 een Indberetning, hvori blandt andet findes Series Pastorum, men derved bemærker han, at denne ikke kan føres længere tilbage i Tiden end til Frederik Block, som kom hertil ved Paasketid 1691. Der findes rigtignok ingen Kirkebøger eller andre skriftlige Documenter hvoraf Man kan hente nogen Oplÿsning; men en Træramme, der omfatter en flad og slet Steen ved søndre Ende af Alteret i Ellitzhøj Kirke, fører os 10 Aar længere tilbage i Tiden; thi dens ophøjede Træsnit indeholder følgende: "Herunder hviler hæderlig vellærde nu salige Mand Hr. Jacob Madsen barnefødt i Holstebro, som var Sognepræst til Ellitzhøj og dets Annexsogn 10 Aar, og boede og døde der den 22 November 1690 i hans Alders 51 Aar; Gud give hannem en gl. Op."

Ved Paasketid 1691 ankom til Embedet:
Frederik Sørensen Bloch † d. 19 Juli 1716. Hustrue Maren Sørensdatter Leigh † 10 Maj 1716 (Børn) Anna Birgitte født 19 Juli 1691. Adam Levin født 29 Marts 1693. Søren født 29 Febr. 1696.
Her Frederik, som han i en Contract benævnes, bortforpagtede Præstegaarden til Peder Eriksen 1708 og flyttede til Svenstrup Sogn for at beboe Annexgaarden.

Adam Levin Bloch, gift med Elisabeth Medea Oppenhausen, tiltraadte Embedet ved Faderens Død. Ægteskabet barnløst; Som Embedsmand skal han ikke have udmærket sig videre, men stod derimod i stort Rÿ for sin sjeldne Stÿrke og Duelighed til verdslige Handler. Han flyttede tilbage til Præstegaarden, tog Tienden i Kjærven og drev en udbredt Studehandel, hvori hans Kone stod ham troligt bi, da hendes Indsigt deri endnu skal have overgaaet Mandens. For at faa en bedre Kirkevej bÿggede han Broen ved den nuværende Svenstrup Kro, og fik Tilladelse til at hæve 1 sk. af hver Vogn som benÿttede den, hvorimod de som kjørte over Vadestedet ved Siden af vare fritagne for denne Afgift.
Der findes mærkeligt nok, slet intet anført i Kirkebogen om dette Pars Død, dog er det vist, at han døde her i Embedet 1761 om Efteraaret, og Konen kan ikke være død før efter 1760, thi i dette Aar har hun holdt 3 Børn for Daaben.

1762 d. 11 April blev Christen Schalesin kaldet hertil, han ere født i Stige ved Odense; gift 1ste Gang med Mdm Mariane Lemmicke, sal. Hans Aalums Enke fra Teglgaarden ved Buderupholm † 4 April 1783, 60 Aar gammel. 2den Gang gift d. 23. September 1783 med Jfr. Hedevig Cathrine Schou; begge Ægteskaber barnløse, han døde her d. 12 Marts 1789.

Bolle Rosenkilde født 1762 død 25 Marts 1800, første Gang gift med Inger Marie Lystrup.
En Søn Niels Jacob født 7 Septbr. 1788 (Børn) Sylvia Lovise Birgitte født 27 Febr. 1792. Sylvester 12 Maj 93. Niels Bang 20 Aug. 94. Børge Risbregh 27 Febr. 97.
Da hans første Kone døde d. 5. Marts 1798, 38 Aar gammel, giftede han sig anden Gang med Jfr. Grube Herfordt d. 23. August 1799.

Erik Begtrup Holst og Hustrue Else Kirstine Erdmann.
(Børn) Lovise Frederikke født 4 Jan. 1802. Sophie Charlotte Hylleborg 7 Jan. 1805. Christian Linde 1 Apr. 1807. Nis Andkjær 22 Juni 1809 x.
Hr. Holst skal først have været Skolelærer et Sted i Sjælland og senere beskikket til residerende Capellan i Serritzlev i Vensÿssel, hvorfra han medbragte Rigdom paa Børn, hvis Navne ere ubekjendte her, men Mangel paa Penge, da han Aar 1800 ankom hertil... 1813 blev han forflÿttet til Højby i Sjælland, og er senere død, medens Enken lever endnu (1844) Enken døde 1857.
x † 10 Maj 1810.

(Fol)
Thyre Bøggild født i Aarhuus 19 October 1769, 29 Januar 1813 beskikket til Sognepræst for Ellitzhøj-Svenstrup – entlediget i Naade 8 April 1856 – Første Gang gift 18 Juli 1813 med Christine Elisabeth Sophie Blichfeldt, som døde 21 Juni 1818 uden at efterlade sig Børn. Anden Gang gift 20 April 1820 med Ane Deichmann Aagaard, som skænkede ham 5 Børn: Jens Daniel Frederik Böggild født 12 Februar 1821 Johanne Croline Christine Böggild født 30 Maj 1822 Ane Erhardine Laurentse Marie Böggild – 331 Juli 1825 Ida Sophie Kathrine Böggild fød 19 Maÿ 1830 † 6 December 1830 Frederikke Dorthea Margrethe Böggild født 25 Juni 1832.
1859 d. 5te Marts døde denne hæderlige Mand over 90 Aar gammel.

Niels Vrigsted Blixenkrone Albrectsen født i Vesterbrønderslev Sogn i Hjørring Amt d. 31. october 1814 blev beskikket til personel Capellan for Ellitzhöj-Svenstrup Meenigheder 29 Juli 1841; efter otte Aars Forløb blev Embedet ham overdraget paa eget An- og Tilsvar og ved Böggilds Entledigelse 1856 blev han under 11 Juli s.A. allernaadigst beskikket til hans Eftermand i Embedet; samme Aar: 1856 d. 9. November gift med ovennævnte Johanne Caroline Christine Böggild.
Under 19 August 1870 udnævnt til Distriktsprovst for Fleskum-Hornum Herreder. Under 10 Juni 1885 allernaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. Entlediget i Naade med Pension fra 31. December 1888 – Død i Aalborg d. 10 October 1900.

Conrad Lars Lütchen Lehn født i Dalby ved Kjerteminde d. 20. Marts 1859 Søn af Conrad Frederik Erik Lehn – Præst og Edeline Cathrine f. Lütchen – Student fra Viborg 1870. Cand Theol 1885. Capellan i Birkerød 1887 – d. 26 April Kaldet til Sognepræst for Ellitzhøj og Svenstrup.
1889 d. 19. Marts kaldet til Sognepræst for Hörby Menighed Tudse Herred Sjælland Stift. d: 3. November 1905

0
0
0
s2sdefault