Papirfabrikken Godthaab Skøder

Tre skøder og en deklaration i forbindelse med anlæggelse af "Papirfabrikken Godthaab"
LAV: B35D-SP10

Dette dokument indeholder 3 skøder fra 1799, hvor der blev solgt nogle jordlodder, hvorpå papirfabrikken Godthaab skulle anlægges. Det fjerde dokument er en deklaration, hvori Ridemands Mølle sikrer sig, at vandløbene ikke måtte ændres således at det kunde skade møllen


(Fol 122)
1799, den 25de April læst følgende Skiøde:No 1 CT 1798 ¼ Rd. –
Jeg underskrevne Jens Nielsen Eier af Lyngberggaard i Svenstrup Sogn Aalborg Amt, giør hermed vitterligt at have solgt ligesom ieg hermed sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til samtlige Participanter i den nÿe anleggende Papirs Fabriqve, et lidet Stykke Kiær Jord, hvorpaa Papiirs Møllens saakaldede omløbs Rende er anlagt, hvilket Stykke udyrket Kiær Jord ikke er af den størrelse eller betydenhed at samme kan taxeres til Hartkorn, og da den mig accorderede Kiøbe Summa 49 Rd. 5 mk. 8 sk., skriver nie og fyrgetÿve
Rigsdaler fem Mark 8 Skill. er mig til fulde betalt, saa frasiger ieg mig og mine (Fol 122b) Arvinger ald Ret og Rettighed til bemelte lidet Stÿkke Kiær Jord og hermed fraskiøder mig og arvinger samme uden at noget Hartkorn hæfter derpaa.
– Til Stadfæstelse haver ieg dette mit Skiøde egenhændig underskrevet og forseiglet samt formaaet 2de underskrevne goede Mænd med mig at underskrive og forseigle til Vitterlighed. Aalborg den 8de Octobr. 1798, Jens Nielsen af Lÿngberggrd.
Til Vitterlighed efter Begiæring underskriver, N. Kraas, Michel Christensen.

1799 den 25 April Læst følgende Skiøde:
No 4 C7 1799 1 ½ Rd. –
Jeg underskrevne Anders Pedersen Nørgaard Selv Eierbonde i Nørre Svenstrup Sogn og Bÿe i Aalborg Amt, giør hermed vitterligt, at have solgt ligesom ieg hermed sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Dher. Participanter i den nÿe oprettede Papiirs Fabriqve, et Stÿkke af min eiende og paaboende Gaards Udmark, bestaaende af Kiær og Hede Jord, hvilket nu er indhegnet til Papiirs Møllens ørvige tilkiøbte Eiendom og af Hr. Land Inspecteur Munch opmaalt og sat i Hartkorn agger og Eng 1 Skp. 1 Fdkr. 2 ½ alb., skriver een skp. et Fierd.kar 2 ½ Alb., som det Kongelige Rente Kammer Collegium har approberet og tilladt at maae afgaae fra min Gaards øvrige Hartkorn, alt for den accorderede Kiøbe Summa 200 Rd. Dansk Courant, og da disse 200 Rigsd. under 15de Julÿ 1797 mig er bleven betalt, saa give Kiøberen med dette mit Skiøde fuldkommen Qvittering derfor ligesom ieg og frie frelser og hiemler dem fornævnte Eiendom med ald den Herlighed og Rettighed ieg den selv har eiet og besiddet, intet i nogen maade undtagen, men alt tilhører som meldt Papiirs Fabriqven og dens nuværende og efterkommende Eiere. –
Dette mit Skiøde maa til Ting læses uden mig derom at lade indvarsle. Til Stadfæstelse under min Haand og Vitterligheds Vidners underskrift ligesom ieg og bevidner at ingen Kiøbe Contract har været oprettet eller noget skriftlig angaaende denne Handel. –
Aalborg den 28de Febr. 1799, Anders Pedersen Nørgaard (L:S)
Til Vitterlighed efter Begiæring underskriver og forseigler, Anders Schmidt, Poul Møller (L:S)

1799 den 25de April Læst følgende Skiøde:
No 7 C7 1799 3 Rd.
Jeg underskrevne Henrich Jelstrup Premier Leutnant af Cavaleriet og Eier af Ridemanns Mølle, i Aalborg Amt, Nørre Svenstrup Sogn, tilstaaer og giør hermed vitterligt at have solgt, ligesom ieg herved sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Dherr. Participanter i den nÿe oprettede Papiirs Fabriqve, et Stÿkke af min i Woldstrup Bÿe tilkiøbte Gaards Hede Jord og Engbund, hvilket nu er indhegnet til Papiirs Møllens øvrige tilkiøbte Eiendom, samt af Hr. Land Inspecteur Munch opmaalt og sat i Hartkorn, Agger og Eng 2 Skp. 2 Fdk. 2 1/3 Alb., skriver 2 skp. 2 Fdk. 2 1/3 Alb., som det Kongelige Rente Kammer Collegium har approberet og tilladt at maae afgaae fra min i Wolsrup Bÿe tilkiøbte Gaards øvrige Hartkorn; alt for den accorderede Kiøbe Sum 500 Rd. skriver 500 Rd. D.C., og da denne Kiøbe Summa er mig betalt i Omslags Terminen 1797, saa gives Dherr. Kiøbere ved dette mit Skiøde fuldkommen Qvittering derfor, ligesom ieg og frie frelser og hiemler dem fornævnte Eiendom med ald den Herlighed og Rettighed ieg den selv har eiet og besiddet, intet deraf i nogen maade undtagen, men alt tilhører som meldt Papiirs Fabriqven og dens nuværende og efterkommende Eiere. –
Dette mit Skiøde maa til Tinge læses uden mig dertil at lade indvarsle. – Til Stadfæstelse under min Haand og vitterligheds Vidners underskrift, ligesom ieg og bevidner at ingen Kiøbe Contract har været oprettet eller noget skriftlig angaaende denne Handel. –
Ridemanns Mølle i Svenstrup Sogn, den 6te Martÿ 1799, Jelstrup (L:S)
Til vitterlighed efter Begiæring underskriver og forseigler Lars Bagesen (L:S) Jens Nielsen (L:S)

1799 den 25de April Læst følgende Declaration:
No 4 C7 1799 24 Skill. –
Da S:T: Hr. Leutnant Henrich Jelstrup Eier af Ridemanns Mølle i Nørre Scenstrup Sogn under Dags Dato har tilskiødet Participantskabet i den nÿe anlagte Papiirs Fabriqve det ham afkiøbte stÿkke Eiendom hvorpaa benævnte Fabriqve er anlagt;
saa forsikres velbemelte (Fol 123) Hr. Leutnant Jelstrup efter forlangende herved, at denne Fabriqves høiste Flaade Maal ikke nogensinde skal eller maae blive anlagt saa høit at Vandet des formedelst kunde skade Ridemanns Mølle – enten med Bag Vande eller i nogen anden Henseende; ligesom der heller ikke nogen sinde maae anlægges saadanne Værker i eller ved Papiirs Fabriqven, der i navnlige maader kan skade Ridemanns Mølles nu værende eller efterkommende Eier, i Henseende til de Værker samme Mølle nu driver. – hvilket alt, vi saaledes, paa samtlige Interessenter i Papiirs Fabriqven, deres Vegne hermed forsikre og tilstaae, ligsom og denne Forpligtelse maae til Tinge læses uden os dertil at indvarsle.
Aalborg d. 6te Martÿ 1799. Qvist, Ceip, M. Jeeg

0
0
0
s2sdefault